628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FRANCESC VILA ANEAS informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FRANCESC VILA ANEAS informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL: FRANCESC VILA ANEAS
NIF: 33939124W
DIRECCIÓ POSTAL: MAS VILA 08503, GURB (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA: kiku@escuraxemeneiesvila.cat
TELÈFONS: 628943077
OBJECTE PRINCIPAL: Neteja de xemeneies i calderes

 


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FRANCESC VILA ANEAS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FRANCESC VILA ANEAS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FRANCESC VILA ANEAS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FRANCESC VILA ANEAS per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FRANCESC VILA ANEAS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

 


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FRANCESC VILA ANEAS no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FRANCESC VILA ANEAS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FRANCESC VILA ANEAS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 


MODIFICACIONS

FRANCESC VILA ANEAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FRANCESC VILA ANEAS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FRANCESC VILA ANEAS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FRANCESC VILA ANEAS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FRANCESC VILA ANEAS. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FRANCESC VILA ANEAS.

 

CERTIFICAT SSL (Secure Socket LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre FRANCESC VILA ANEAS i l’usuari.

FRANCESC VILA ANEAS disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FRANCESC VILA ANEAS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. FRANCESC VILA ANEAS té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 3 de desembre de 2020